Glock Talk banner

Reloading components for .223 & .308?

963 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  cebuboy
Hi there again mga bosing:) !! E2 na naman po ako at nagtatanong. May mabibilihan po ba dyan sa atin ng mga components for reloading ng mga nasabing kalibre? Like heads(bullet), primer, powder and case prep equipment(case lube, case reamer /sizer)? Lastly saan po meron at ano po ang mga......... requirements bukod po sa cash:upeyes: ? Kasi po ay na-ulanan ng mga basyo ng 5.56 at .308 ang kapatid ko from fort Magsaysay at kung paano ay hindi ko po alam;) . And once I move back home sometime next year I might do some reloading. Salamat po ng marami mga bosing.:) :supergrin:
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
483 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Kabayan sa tingin nyo ba cost effective ang mag-reload ng ganitong mga bala? If not I guess I dont have to bother putting this plan all together. But I heard na mahirap na daw makabili ng ganitong mga bala. How true is this? I am just wondering kung saan kumukuha ng mga bala ang mga "nice people around" at ibang mga rebelde:upeyes: I remember one episode of "The Correspondent" na sabi ni ka Roger eh sa military din galing yung supplies nila. They even showed the boxes and headstamps sa AFP nga galing. Ganun din yung mga ASG:frown: . Yun lang po at salamat sa pagtugon ninyo sa aking mga tanong.:)
 

· toy soldier
Joined
·
1,189 Posts
i think reloading for 5.56 will cost around 25 bukos and around 35 for the 7.62nato. if you are loading for accuracy, its worth it. stronghand has the A-max line of hornady bullets.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top