Glock Talk banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
1,424 Posts
Originally posted by Allegra
I thought the guns rode w/ the pilots
saw one time when i took the flight from cebu to manila(going back to saudi),
BITBIT LANG NOONG STEWARD ANG BARIL HANGANG DOON SA ME CLAIM COUNTER SA LABAS NG PINTO NG Domestic Airport :shocked: :freak: :freak: :alien:
it's a glock17. ni hindi man lang binalot or naka holstered.
waited to see who's gonna claim. me kumuhang mama, tkaka niya nilagay doon sa holster nya na nakasukbit pa sa kanyang sinturon. :brickwall: :nono: woww...mali!!
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top