Glock Talk banner
1 - 2 of 24 Posts

· Registered
Joined
·
1,128 Posts
What if Superman's interstellar escape pod landed in Russia, or China, or in Tondo? Ayos sa karnabal yun ganun ah...

Wouldn't that be a thrill... :supergrin:
 

· Registered
Joined
·
1,128 Posts
He-he-he

Pag umaga, jeepney driver... Tapos laging nakokotongan ng pulis. Bobo kuno para di halata.... :supergrin:

Pag me trobol na, isusuot na brief sa labas, gulpihan na! Ayos a, pwedeng script sa bagong TV show. :alien: :)

Anung pangalan nya? Clark Kent... Macario Dimagawa (Kent-Can't) :supergrin: :rollsmiley:
 
1 - 2 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top