Glock Talk banner
1 - 19 of 19 Posts

·
Registered
Joined
·
1,424 Posts
Originally posted by JuDGe
Don't worry, I'll handle her with outmost care! :hearts:


Sunduin ko bukas.Ihahatid ko sa inyo pagkatapos ko! :supergrin:
ngahahaha...!!! ikaw JuDGe ha mi tinatago kang kapilyohan ha.:supergrin:
ganyan ba ang mga pinanganak ng july 10, di naman ako ganyan ah.;)
ihuli mo ng hatid k mannix si angel para tulog na c ate leah walang disturbo sa pag-gamit. ;) ;)
 
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top