Glock Talk banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
2,853 Posts
Originally posted by Allegra
A 2nd hand starex
Nice trim , matipid , kasya bikes , easy to drive nga
Was supposd to get an explorer pickup for the same price but chickened out ng malaman ko 1300p and gas papunta QC roundtrip :)
Saka nako bili ng pang social climbing vehicle ko hehe
kano katipid yung starex mo? yung amin halos pantay lang sa gasolina yung km per liter ratio eh diesel yun dapat mas tipid. baka me mali sa sasakyan namin o sa driver namin
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top