Glock Talk banner
1 - 20 of 30 Posts

· Registered
Joined
·
3,326 Posts
Discussion Starter · #1 ·
The who ito BOG's na dati ay walang inclination sa 10-22 eh ngayon ay naka full set up na lilja barrel pa at kidd parts?

Clue same age sila ng The Who.

Sino rin ang BOG's na ito na WALANG MAKITA na parts or nagkukuripot lang kaya di pa mabuo ang 10-22 nya?

Clue: Bulag yata ito kasi walang makita.
 
1 - 20 of 30 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top